Informacje dla inwestorów i wykonawców

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Po pisemnym zgłoszeniu przez inwestora /lub upoważnionej osoby/ realizacji zamierzeń określonych w projekcie budowlanym i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwowa Straż Pożarna w terminie 14 dni od złożonego zawiadomienia dokonuje czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz zajmuje stanowisko w formie pisemnej (opinię).

Na podstawie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wydaje stanowisko, w którym stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania techniczno-budowlane lub ochrony przeciwpożarowej, wówczas jest to odzwierciedlone w opinii jako zgłoszenie sprzeciwu lub uwag z wyszczególnieniem występujących usterek.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna wydaje negatywne stanowisko w sprawie i powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zgłaszając obiekt do odbioru technicznego zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować:

Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie
36-200 Brzozów
ul. Mickiewicza 1

tel. /13/ 434-11-41
fax /13/ 434-40-00

godziny pracy: poniedziałek - piątek 730 - 1530

 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 • lokalizację obiektu – adres,
 • przeznaczenie obiektu,
 • ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą,
 • inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

Wzór zgłoszenia obiektu w załączeniu tutaj .

 

Dokumenty wymagane przy kontroli:

Dokumenty, które należy okazać podczas kontroli obiektu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
 • dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami badań i sprawdzeń występujących urządzeń przeciwpożarowych:
  • instalacji sygnalizacji pożarowej,
  • instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych (pomiar ciśnienia i wydajności),
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
  • urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu,
  • oświetlenia ewakuacyjnego (sprawdzenie działania i pomiar natężenia)
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną,
 • protokoły pomiarów i sprawdzeń instalacji użytkowych przewidzianych w obiekcie:
  • sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego,
  • pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i uziemienia urządzeń),
  • pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień,
  • pomiar szczelności instalacji gazowej,
  • protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń, drożność i odpowiedni ciąg przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
 • protokoły z wykonanych zabezpieczeń:
  • konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  • konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  • przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych (np. przepustów kablowych, przeciwpożarowych klap odcinających),
 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
 • obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,
 • w widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02 Znaki bezpieczeństwa,
 • dla obiektu powinna być opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

 

Obiekty w stosunku do których zajęcie stanowiska przez KP PSP jest obligatoryjne to:

 1. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II
 2. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V
 3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą
 4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mające ponad 50 miejsc noclegowych
 5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2
 6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
  1. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.
  2. występuje zagrożenie wybuchem.
 7. Garaże wielopoziomowe
 8. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych
 9. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne
 10. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych
 11. Tunele o długości powyżej 100 m