Warunki bezpieczeństwa imprezy masowej

OPINIE W SPRAWIE IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO UZYSKAĆ MOŻNA PO:

 • pisemnym zgłoszeniu zamiaru organizacji imprezy,
 • przedstawieniu dokumentacji określonej w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IMPREZY MASOWEJ

Obowiązki ciążące na organizatorze imprezy masowej - określone są w art. 5, 6, i 7 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. Nr 106, poz. 680 ) z późniejszymi zmianami.

 

(wyciąg z ustawy)

Art. 5.

 1. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.
 2. Organizator imprezy masowej zapewnia:
  • spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
  • służbę porządkową i informacyjną,
  • pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
  • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,
  • warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
  • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
  • w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.
 3. Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej.
 4. Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

Art. 6.

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Art. 7.

 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 6, należy dołączyć:
  • opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
  • opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,
  • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  • regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
  • program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
  • informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony,
  • wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
  • pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
  • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
  • polisę ubezpieczeniową, o której mowa w art. 20,
  • pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
  • informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej

1a. Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

1b. Właściwi miejscowo komendanci powiatowi (miejscy) Policji i Państwowej Straży Pożarnej wydają opinię na podstawie przedłożonej przez organizatora imprezy dokumentacji i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-9 i 11 oraz w ust. 3, jak również oceny zagrożeń.

 1. Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:
  • komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej,
  • dowódcę Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Ponadto na organizatorze imprezy spoczywa obowiązek spełnienia postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), w tym m.in.:

 1. Wyposażenie obiektu lub terenu imprezy masowej w gaśnice przenośne lub przewoźne spełniające wymagania Polskich Norm, będących odpowiednikami norm europejskich EN,
 2. Zapoznać wszystkie osoby zatrudnione do obsługi imprezy z przepisami przeciwpożarowymi,
 3. Zapewnić sprawność techniczną urządzeń i instalacji użytkowych w obiekcie lub na terenie imprezy masowej (elektroenergetyczne, odgromowe, gazowe, wentylacyjne, przewody kominowe).