OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów do służby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

                          Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów                

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

ogłasza nabór kandydatów do służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

1.Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby: 2 stanowiska;

2.1. Nazwa stanowiska, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta - docelowo starszy ratownik-kierowca;

2.2. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie - 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 1.

2.3. Rodzaj rozkładu czasu służby: zmianowy rozkład czasu służby 24/48.

3. Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust 1 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późniejszymi zmianami), tj.:

1) posiadać obywatelstwo polskie,

2) być niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,

3) korzystać z pełni praw publicznych,

4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

5) posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,

6) posiadać odbytą zasadniczą służbę wojskową lub być przeniesionym do rezerwy bez odbycia tej służby, albo być zwolnionym od obowiązku służby wojskowej (warunku określonego w pkt 6 nie stosuje się do kobiet).

      Inne niezbędne wymagania:

Z uwagi na specyfikę stanowiska docelowego, na który prowadzony jest nabór, warunkiem koniecznym przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie przez kandydata prawa jazdy co najmniej kategorii C.

 

Cała treść ogłoszenia - do pobrania tutaj

Brzozów 29.07.2019

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że komisja zakończyła I etap naboru do służby.

Do pobrania wyniki I etapu postępowania: I_etap-wyniki

Brzozów 16.08.2019


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że komisja zakończyła II etap naboru do służby.

Do pobrania wyniki II etapu postępowania: II_etap-wyniki

Brzozów 20.08.2019


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że komisja zakończyła III i IV etap naboru do służby.

Do pobrania wyniki III i IV etapu postępowania: III i IV_etap-wyniki

Brzozów 21.08.2019


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że komisja zakończyła V etap naboru do służby.

Do pobrania wyniki V etapu postępowania: V_etap-wyniki

Brzozów 28.08.2019


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że komisja zakończyła VI etap naboru do służby.

Do pobrania wyniki VI etapu postępowania: VI_etap-wyniki

Brzozów 30.08.2019


Proces naboru został zakończony. Dwie osoby zostały skierowane na badania do komisji lekarskiej podległej mswia. Po pozytywnym wyniku badania osoby te zostały w grudniu br. przyjęte do służby w PSP.