Drukuj
Odsłony: 4754

Informacje dla inwestorów i wykonawców

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Po pisemnym zgłoszeniu przez inwestora /lub upoważnionej osoby/ realizacji zamierzeń określonych w projekcie budowlanym i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwowa Straż Pożarna w terminie 14 dni od złożonego zawiadomienia dokonuje czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz zajmuje stanowisko w formie pisemnej (opinię).

Na podstawie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wydaje stanowisko, w którym stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania techniczno-budowlane lub ochrony przeciwpożarowej, wówczas jest to odzwierciedlone w opinii jako zgłoszenie sprzeciwu lub uwag z wyszczególnieniem występujących usterek.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna wydaje negatywne stanowisko w sprawie i powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zgłaszając obiekt do odbioru technicznego zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować:

Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie
36-200 Brzozów
ul. Mickiewicza 1

tel. /13/ 434-11-41
fax /13/ 434-40-00

godziny pracy: poniedziałek - piątek 730 - 1530

 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

Wzór zgłoszenia obiektu w załączeniu tutaj .

 

Dokumenty wymagane przy kontroli:

Dokumenty, które należy okazać podczas kontroli obiektu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP:

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt. 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.