logo s-263x300W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, w ślad za informacją Krajowej Izby Kominiarzy przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Okres użytkowania urządzeń ogrzewczych w domach to, corocznie okres zwiększonej ilości pożarów i wypadków związanych z zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

Zadbajmy więc o bezpieczeństwo w tym zakresie zarówno w miejscu pracy jak i swojego zamieszkania.

Komunikat KIK

 

Obowiązki - przepisy prawne:

§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na 3 miesiące od palenisk opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • co najmniej raz na 6 miesięcy od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej)
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ( również bloków mieszkalnych wielorodzinnych i domów jednorodzinnych ! ) do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

K.F.