Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 18.09.2019r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane dla kandydatów na strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego (oprócz gminy Brzozów) i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych – dostarczone najpóźniej do dnia egzaminu teoretycznego tj. do dnia 10 października br.
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.

Powyższe warunki muszą być potwierdzone w karcie skierowania na szkolenie - do pobrania tutaj.

 

Termin dostarczenia oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie i ubezpieczenia - do dnia 13 września br. do tut. komendy.

 

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

18 września br. godz. 1700 – świetlica KP PSP Brzozów, spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP

19 września ÷ 09 października – szkolenie teoretyczne słuchaczy metodą e-learning w oparciu o platformę edukacyjną (samokształcenie). Obowiązuje 37 bloków tematycznych i zaliczenie 80% punktów z każdego bloku

10 października – egzamin teoretyczny (test) podsumowujący proces samokształcenia słuchaczy

12 października ÷ 24 listopada – cykl zajęć praktycznych szkolenia, test w komorze dymowej w KM PSP Krosno. Zajęcia w tym okresie będą się odbywać w układzie weekendowym (soboty i niedziele). Wymagana jest min. 80 % frekwencja na zajęciach

30 listopada – egzamin praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia

 

Harmonogram szkolenia z ważnych przyczyn może ulec zmianie.

W związku z ograniczoną zasadami szkolenia liczbą 40 miejsc, ustalono limity kandydatów na przedmiotowe szkolenie w następującej liczbie:

Gmina Domaradz – 7 osób,

Gmina Dydnia – 7 osób,

Gmina Haczów – 7 osób,

Gmina Jasienica Rosielna – 7 osób,

Gmina Nozdrzec – 12 osób.


Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia podstawowego:

 

Nazwisko i imię

Śnieżek Jakub

Jakobik Mateusz

Sajdak Kamil

Stączek Hubert

Florek Szymon

Cwynar Krzysztof

Krzysik Wiktoria

Sowa Piotr

Sowa Krystian

Bogusz Dawid

Ćwiąkała Jarosław

Froń Hubert

Szałajko Sabrina

Marczak Łukasz

Klimkowski Marek

Wolwowicz Mariusz

Czebieniak Dawid

Korczyński Łukasz

Starzak Dawid

Biłas Witold

Rachwalski Tadeusz

Tomoń Bartłomiej

Gładysz Dariusz

Krzysztyński Wojciech

Kulon Mikołaj

Skiba Paweł

Kosztyła Bogusław

Sowa Zbigniew

Dytko Tomasz

Górniak Łukasz

Kociuba Tomasz

Olter Mateusz

Masłyk Karolina

Masłyk Kamil

Prajsnar Łukasz

Olejarski Oskar

Smaga Mateusz

Świder Michał

Duplaga Michał

Fic Grzegorz

Przypomnienie: Spotkanie organizacyjne jest w dniu 18 września o godz. 17-tej w świetlicy komendy- obecność obowiązkowa.

K.F.16.09.2019


 Informacja z egzaminu testowego w dniu 10.10.2019r.

Wszystkie osoby, które przestąpiły do egzaminu teoretycznego (testu) w KP PSP Brzozów uzyskały zaliczenie i rozpoczynają część praktyczną szkolenia. Rozpoczęcie zajęć zgodnie z harmonogramem szkolenia w dniu 12.10.2019 (tj. sobota) o godz. 9.00 w komendzie.

K.F.11.10.2019

 

Cykl zajęć praktycznych szkolenia został zakończony w dniu 30 listopada br. egzaminem końcowym. Szkolenie ukończyło 33 strażaków.

K.F. 2.12.2019