Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 14.09.2018 r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane do strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

 Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych –dostarczone na tydzień przed egzaminem teoretycznym tj. do dnia 28 września br.
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.

Powyższe warunki muszą być potwierdzone w karcie zgłoszenia na szkolenie. Do karty zgłoszenia uczestnika szkolenia należy dołączyć aktualne ubezpieczenie NNW. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie przeprowadzone na spotkaniu organizacyjnym w siedzibie tut. komendy.

 

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

14 września godz. 17 00 – świetlica KP PSP Brzozów, spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP.

15 września ÷ 5 października – szkolenie metodą e-learningową przez słuchaczy w oparciu o platformę edukacyjną (samokształcenie). Obowiązuje zaliczenie 80% punktów z każdej lekcji.

6 października – egzamin teoretyczny (test) podsumowujący proces samokształcenia słuchaczy

7 października ÷ 17 listopada – cykl zajęć praktycznych szkolenia, test w komorze dymowej w KM PSP Krosno. Zajęcia w tym okresie będą się odbywać w układzie weekendowym (soboty i niedziele). Wymagana jest min. 80 % frekwencja na zajęciach.

18 listopada – egzamin praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia z ważnych przyczyn może ulec zmianie. Wszelkie informacje dotyczące kursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej komendy.

W związku z ograniczoną zasadami szkolenia liczbą 40 miejsc ustalono limity kandydatów na przedmiotowe szkolenie w następującej liczbie: Gmina Domaradz – 10 osób, Gmina Dydnia – 4 osoby, Gmina Haczów – 4 osoby, Gmina Jasienica Rosielna – 15 osób, Gmina Nozdrzec – 7 osób. Skierowania należy kierować w uzgodnieniu z właściwym urzędem gminy.

 

Karta skierowania jest dostępna do pobrania tutaj.

Prosimy o dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie i ubezpieczenia druhów w terminie do dnia 11 września br. do tut. komendy.

 

K.F. 4.09.2018r.


Termin egzaminu testowego

Informuję, że zmianie uległ termin egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) podsumowującego teoretyczną część szkolenia.

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 5.10.2018 r. (piątek) w świetlicy KP PSP Brzozów:

godz. 17:00 – grupa 1 (słuchacze z gm. Domaradz, Dydnia, Nozdrzec).

godz. 18:00 – grupa 2 (słuchacze z gm. Jasienica Rosielna, Haczów, m. Ladzin).

Osoby które zaliczą test przechodzą do części praktycznej szkolenia, którą rozpoczynamy w dniu następnym tj. 6.10.2018 r.(sobota) o godz. 9:00 w KP PSP Brzozów (tematyka sprzęt ochrony dróg oddechowych). Zajęcia te będą przygotowaniem do zaliczenia testu w komorze dymowej, który jest zaplanowany na dzień 7.10.2018 r. (niedziela) grupa 1- godz. 9:30 i grupa 2- godz. 13:30 w  KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6. Dodatkowy termin testu w komorze dymowej 11 października 2018 r. (czwartek) od  godz. 15:30

Z uwagi na sygnały o trudności przy wykonaniu badań okresowych u lekarza medycyny pracy, warunkowo dopuszcza się dostarczenie tych badań do dnia egzaminu tj. piątek 5.10.2018 r. Osoby bez badań lekarskich i wydrukowanego certyfikatu ukończenia platformy nie zostaną dopuszczone do egzaminu teoretycznego.

mł. bryg. Marek Kołodziej

 K.F. 1.10.2018


Zajęcia praktyczne - ciąg dalszy, obie grupy szkoleniowe:

13 października (sobota) - godz. 9:00 plac przy remizie OSP w Starej Wsi

14 października (niedziela) - godz. 12:00 plac przy remizie OSP w Starej Wsi

 

K.F. 9.10.2018


Terminy kolejnych zajęć:

20 października (sobota) - godz. 9:00

27 października (sobota) - godz. 9:00

28 października (niedziela) - godz. 12:00

3 listopada (sobota) - godz. 9:00

10 listopada (sobota) - godz. 8:00 Autozłom ul. Bema


Zakończenie kursu odbyło się w dniu 17.11.2018 r. w formie egzaminu praktycznego umiejętności nabytych podczas całego cyklu szkolenia.

Szkolenie ukończyło 31 osób.