Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 14.09.2018 r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane do strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

 Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych –dostarczone na tydzień przed egzaminem teoretycznym tj. do dnia 28 września br.
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.

Powyższe warunki muszą być potwierdzone w karcie zgłoszenia na szkolenie. Do karty zgłoszenia uczestnika szkolenia należy dołączyć aktualne ubezpieczenie NNW. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie przeprowadzone na spotkaniu organizacyjnym w siedzibie tut. komendy.

 

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

14 września godz. 17 00 – świetlica KP PSP Brzozów, spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP.

15 września ÷ 5 października – szkolenie metodą e-learningową przez słuchaczy w oparciu o platformę edukacyjną (samokształcenie). Obowiązuje zaliczenie 80% punktów z każdej lekcji.

6 października – egzamin teoretyczny (test) podsumowujący proces samokształcenia słuchaczy

7 października ÷ 17 listopada – cykl zajęć praktycznych szkolenia, test w komorze dymowej w KM PSP Krosno. Zajęcia w tym okresie będą się odbywać w układzie weekendowym (soboty i niedziele). Wymagana jest min. 80 % frekwencja na zajęciach.

18 listopada – egzamin praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia z ważnych przyczyn może ulec zmianie. Wszelkie informacje dotyczące kursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej komendy.

W związku z ograniczoną zasadami szkolenia liczbą 40 miejsc ustalono limity kandydatów na przedmiotowe szkolenie w następującej liczbie: Gmina Domaradz – 10 osób, Gmina Dydnia – 4 osoby, Gmina Haczów – 4 osoby, Gmina Jasienica Rosielna – 15 osób, Gmina Nozdrzec – 7 osób. Skierowania należy kierować w uzgodnieniu z właściwym urzędem gminy.

 

Karta skierowania jest dostępna do pobrania tutaj.

Prosimy o dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie i ubezpieczenia druhów w terminie do dnia 11 września br. do tut. komendy.

 

K.F. 4.09.2018r.