Drukuj 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 08.09.2017 r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane dla wszystkich strażaków OSP z terenu gminy Brzozów i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych.
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.

Powyższe warunki muszą być potwierdzone w karcie zgłoszenia na szkolenie. Do karty zgłoszenia uczestnika szkolenia należy dołączyć aktualne ubezpieczenie NNW oraz zaświadczenie lekarskie. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie przeprowadzone na spotkaniu organizacyjnym w siedzibie tut. komendy.

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

08 września – spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP o godz. 17.00 na świetlicy tutejszej komendy

09 września ÷ 06 października – szkolenie metodą e-learningową przez słuchaczy w oparciu o platformę edukacyjną (samokształcenie). Obowiązuje zaliczenie 80% punktów z każdej lekcji.

07 października – egzamin teoretyczny podsumowujący proces samokształcenia słuchaczy (test).

14 października ÷ 18 listopada – cykl zajęć praktycznych szkolenia, test w komorze dymowej w KM PSP Krosno. Zajęcia w tym okresie będą się odbywać w układzie weekendowym (piątek, sobota, niedziela). Wymagana jest min. 80 % frekwencja na zajęciach.

19 listopada – egzamin praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie z ważnych przyczyn. Wszelkie informacje dotyczące kursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej komendy.

W związku z ograniczoną zasadami szkolenia liczbą 40 miejsc, proszę w porozumieniu z Prezesami OSP o wytypowanie i skierowanie kandydatów na przedmiotowe szkolenie.

Podczas typowania kandydatów do szkolenia należy wziąć pod uwagę ich znajomość obsługi komputera, bowiem część teoretyczna szkolenia będzie zrealizowana przy pomocy metody e-lerningowej w oparciu o działającą już platformę edukacyjną.

Karta skierowania według nowego wzoru stanowi załącznik do niniejszego pisma lub jest dostępna na stronie internetowej www.straz.brzozow.pl w zakładce Współpraca z OSP --> szkolenie OSP.

Prosimy o dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie oraz kserokopię zaświadczenia lekarskiego i ubezpieczenia druhów w terminie do dnia 06 września br. do tut. komendy.

Informacji w sprawie przedmiotowego szkolenia udzielają:

bryg. Krzysztof Folta oraz st. kpt. Marek Kołodziej, nr tel.  13 43 411 14

 

 Zał. 1- karta skierowania OSP

 

Opracował: bryg. Krzysztof Folta

 

 

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 7.10.2017r. Mogą na niego zgłosić się osoby które ukończyły wszystkie lekcje w serwisie szkoleniowym i przedstawią certyfikat ukończenia.

- grupa I - o godz. 9.00

- grupa II - o godz. 10.30


10.10.2017r.

Harmonogram zajęć szkolenia praktycznego

14.10.br. (sobota) o godz. 9:00 - do KP PSP w Brzozowie przyjeżdżają wszyscy uczestnicy, którzy zaliczyli egzamin testowy w dniu 7.10.br.. Obowiązuje umundurowanie specjalne (tj. hełm, rękawice, kominiarka, ubranie specjalne, obuwie specjalne) oraz aparat ODO.

15.10.br. (niedziela) w KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 odbędzie się test w komorze dymowej. Rozpoczęcie testu o godz. 9:30 - grupa I i o godz.12:00 - grupa II. Nowy podział na grupy został przesłany na adresy email uczestników.

Osoby przyjeżdżające na test powinny posiadać: dowód osobisty, hełm, rękawice, kominiarkę, ubranie specjalne, obuwie specjalne, obuwie sportowe, aparaty oddechowe z maskami (osoby z jednostek OSP które mają na wyposażeniu aparaty ochrony dróg oddechowych). Dojazd do Krosna we własnym zakresie - w uzgodnieniu z Prezesami OSP. Prosimy w miarę możliwości łączyć wyjazdy w porozumieniu z innymi jednostkami OSP. Więcej informacji nt. przebiegu testu znajduje się w artykule Testy w komorze dymowej dla strażaków OSP z KSRG.

 

21.10.br. (sobota) o godz. 9:00 na placu remizy OSP Stara Wieś

22.10.br. (niedziela) - o godz. 11:30 w budynku Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie

 

23.10.2017r.

28.10.br. (sobota) od godz. 9:00 na placu remizy OSP Stara Wieś

29.10.br. (niedziela) od godz. 12:00 na placu remizy OSP Stara Wieś

 

4.11.br. (sobota) od godz. 9:00 na placu remizy OSP Stara Wieś

5.11.br. (niedziela) od godz. 12:00 na placu remizy OSP Stara Wieś

 

14.11.2017r.

18.11.br. (sobota) od godz. 8:00 zajęcia z ratownictwa technicznego na placu Auto-Złom Lisak w Brzozowie, ul. Bema 8.

     Proszę o przybycie słuchaczy na godz. 7.45 aby zrealizować sprawy organizacyjne i przygotowania do zajęć, a o godz. 8.00 już rozpocząć ćwiczenia ze sprzętem.

19.11.br. (niedziela) od godz. 12:00 egzamin praktyczny, na placu remizy OSP Stara Wieś